Regulamin IV Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa Medycznego „Ratownicy-Ratownikom”

 • 1 Przepisy ogólne
 1. Forum nosi nazwę: IV Ogólnopolskie Forum Ratownictwa Medycznego „Ratownicy-Ratownikom” – zwanym w dalszej części regulaminu Forum.
 2. Forum odbędzie się w dniach   czerwca 2021 roku w hotelu „Sękowski” w Legnicy
 3. Głównym organizatorem Forum jest firma „RESCATO”
 4. Nad częścią naukową Forum nadzór pełni Przewodniczący Komitetu Naukowego Forum.
 5. W ramach Forum odbędą się seminaria naukowe zgodne z ogłoszonym programem naukowym.
 6. Uczestnikiem Forum może być ratownik medyczny, pielęgniarka/arz, lekarz, student kierunków medycznych oraz osoby związane z ratownictwem medycznym lub zainteresowane tematyką.
 7. W Forum mogą brać udział osoby towarzyszące.
 8. Warunkiem uczestnictwa w Forum jest rejestracja uczestnika przez stronę internetową oraz wniesienie opłaty za udział w Forum .
 9. Za udział w Forum , przysługują punkty edukacyjne w ilości określonej odrębnymi przepisami.
 10. Każdy uczestnik Forum otrzyma Certyfikat Uczestnictwa.
 11. Oficjalnym językiem Forum jest język polski.
 • 2 Uczestnictwo
 1. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa jest wypełnienie formularza rejestracji (on-line) oraz dokonanie wpłaty na konto bankowe „RESCATO” 59-225 Chojnów  ,Jaroszówka 60

(PKO BP  90 1020 3017 0000 2602 0442 9817)

 1. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 20.05.2021
 2. W związku z ograniczoną liczbą miejsc o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność  wpłat.
 3. W przypadku rezygnacji z udziału w Forum do dnia  1.04.2021 roku organizator zwraca wpłatę za uczestnictwo w Forum pomniejszoną o 30% kosztów operacyjnych. Po tym terminie opłaty nie będą zwracane.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji w przypadku wykorzystania wszystkich dostępnych miejsc przeznaczonych dla uczestników Forum.
 5. Opłata rejestracyjna obejmuje (opcjonalnie):

a) wstęp na poszczególne sesje naukowe,

b) materiały konferencyjne,

c) identyfikator,

d) certyfikat uczestnictwa,

e) noclegi (opcjonalnie)

f) wyżywienie,

g) udział w uroczystej kolacji,

 • 3 Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych na potrzeby Forum jest firma „RESCATO”.
 2. Każdej osobie zgłaszającej się do udziału w Forum przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, a zwłaszcza prawo do:

a) ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy,

b) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) organizator Forum nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy uczestnikiem a organizatorem Forum.
 2. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
 3. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku utrwalonego podczas IV Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa Medycznego „Ratownicy-Ratownikom” (foto,wideo) w celu promocji na stronach www, fb, prasie oraz innych kanałach informacyjnych.
 • 4 Postanowienia końcowe
 1. W przypadku zakłócania przyjętych norm zwyczajowych oraz rażącego łamania Regulaminu IV Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa Medycznego, organizator ma prawo do usunięcia uczestnika z terenu  Forum, przez służby porządkowe.
 2. Uczestnik Forum ponosi koszty naprawienia wyrządzonych szkód.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania, lub przełożenia terminu Forum. W przypadku, gdy Forum nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od organizatora i na które nie miał on wpływu uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu opłat związanych z uczestnictwem w Forum.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. Wszelkie sprawy sporne Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Warunki bezpieczeństwa

 1. Każdy uczestnik Forum, zobowiązany jest do wypełnienia „Ankiety wstępnej kwalifikacji”, dostępnej na miejscu wydarzenia.
 2. Uczestnicy zobowiązani są przed wejściem na teren Forum, do dezynfekcji rąk (płyny dezynfekcyjne zapewnia organizator),zakrycia ust i nosa, zachowania dystansu społecznego.
 3. Organizator dokona pomiaru temperatury wszystkim uczestnikom biorącym udział w Forum. W przypadku gorączki, uczestnik skierowany zostanie do specjalnie wyizolowanego pokoju, gdzie po wyznaczonym czasie zostanie ponownie dokonany pomiar. Jeśli temperatura będzie się utrzymywała, osoba ta nie będzie mogła uczestniczyć w Forum.
 4. Na terenie wydarzenia, dostępne będą płyny do dezynfekcji rąk.
 5. Forum odbędzie się zgodnie z przepisami reżimu sanitarnego.
 6. W razie wystąpienia objawów chorobowych, grypopochodnych, należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie organizatorów.