Regulamin VII Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa Medycznego „Ratownicy-Ratownikom”

 • 1 Przepisy ogólne
 1. Forum nosi nazwę: VII Ogólnopolskie Forum Ratownictwa Medycznego „Ratownicy-Ratownikom” – zwanym w dalszej części regulaminu Forum.
 2. Forum odbędzie się w dniach 3-5 czerwca 2024 roku w hotelu „Sękowski” w Legnicy
 3. Głównym organizatorem Forum jest firma „RESCATO”
 4. Nad częścią naukową Forum nadzór pełni Przewodniczący Komitetu Naukowego Forum.
 5. W ramach Forum odbędą się seminaria oraz warsztaty naukowe, zgodne z ogłoszonym programem naukowym.
 6. Uczestnikiem Forum może być ratownik medyczny, pielęgniarka/arz, lekarz, student kierunków medycznych oraz osoby związane z ratownictwem medycznym lub zainteresowane tematyką.
 7. W Forum mogą brać udział osoby towarzyszące.
 8. Warunkiem uczestnictwa w Forum jest rejestracja uczestnika przez stronę internetową oraz wniesienie opłaty za udział w Forum.
 9. Za udział w Forum, przysługują punkty edukacyjne w ilości określonej odrębnymi przepisami.
 10. Każdy uczestnik Forum otrzyma Certyfikat Uczestnictwa.
 11. Oficjalnym językiem Forum jest język polski.
 • 2 Uczestnictwo
 1. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa jest wypełnienie formularza rejestracji (on-line) oraz dokonanie wpłaty na konto bankowe „RESCATO” 59-225 Chojnów  ,Jaroszówka 60

(PKO BP  90 1020 3017 0000 2602 0442 9817)

 1. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 05.05.2024
 2. W związku z ograniczoną liczbą miejsc o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność  wpłat.
 3. W przypadku rezygnacji z udziału w Forum do dnia  1.04.2024 roku organizator zwraca wpłatę za uczestnictwo w Forum pomniejszoną o 30% kosztów operacyjnych. Po tym terminie opłaty nie będą zwracane.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji w przypadku wykorzystania wszystkich dostępnych miejsc przeznaczonych dla uczestników Forum.
 5. Opłata rejestracyjna obejmuje (opcjonalnie):

a) wstęp na poszczególne sesje naukowe oraz udział w warsztatach

b) materiały konferencyjne,

c) identyfikator,

d) certyfikat uczestnictwa (pkt. edukacyjne),

e) noclegi (opcjonalnie)

f) pełne wyżywienie,

g) udział w uroczystej kolacji

 • 3 Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych na potrzeby Forum jest firma „RESCATO”.
 2. Każdej osobie zgłaszającej się do udziału w Forum przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, a zwłaszcza prawo do:

a) ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy,

b) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) organizator Forum nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy uczestnikiem a organizatorem Forum.
 2. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
 3. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku utrwalonego podczas VII Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa Medycznego „Ratownicy-Ratownikom” (foto, wideo) w celu promocji na stronach www, social-mediach, prasie oraz innych kanałach informacyjnych.
 • 4 Postanowienia końcowe
 1. W przypadku zakłócania przyjętych norm zwyczajowych oraz rażącego łamania Regulaminu VIIOgólnopolskiego Forum Ratownictwa Medycznego, organizator ma prawo do usunięcia uczestnika z terenu  Forum, przez służby porządkowe.
 2. Uczestnik Forum ponosi koszty naprawienia wyrządzonych szkód.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania, lub przełożenia terminu Forum. W przypadku, gdy Forum nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od organizatora i na które nie miał on wpływu uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu opłat związanych z uczestnictwem w Forum.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. Wszelkie sprawy sporne Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Oświadczenie:
Program pozamerytoryczny (rozrywkowy) nie zostanie sfinansowany ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska.